Heréd-Nagykökényes Óvodai Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Herédi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre 2015.08.01 - 2020.07.31-ig szól-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3011 Heréd, Vörösmarty tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdolákodásért, gyakorolja a munkáltati jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy közalkamazott szabályzat nem utal más hatáskörbe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        Pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Nevelési-oktatási intézményben pedegógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        Büntetlen előélet, Kjt. 20.§ (1) bek. d) pontja szerinti bűncselekmények miatt indult büntető eljárás hatálya alatt nem állás

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdésében rögzített intézményvezetői megbízás feltételeit igazoló dokumentumok másolatban

        Szakmai önéletrajz

        Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű)

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben - kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. 41.§ (2) bek., valamint a Köznev.tv. 67.§ (2) bek. szerinti összeférhetetlenség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heréd-Nagykökényes Óvodai Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (3011 Heréd, Rákóczi út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 740/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Heréd-Nagykökényes Óvodai Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (3011 Heréd, Rákóczi út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 740/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3011 Heréd, Rákóczi út 39. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. szerinti, valamint Heréd és Nagykökényes Képviselő-testületei általi véleményezést követően az intézményvezetőt a Társulási Tanács nevezi ki, bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Herédi Közös Önkormányzati Hivatal székhely és Nk Kirendeltségi hivatal hirdetőtáblái - 2015. június 29.

        Heréd és Nagykökényes községek honlapjai - 2015. június 29.

        Oktatási és Nevelési Közlöny - 2015. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban postai úton vagy személyesen 2015.07.29-ig megérkezően kell benyújtani. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hered.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.