Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Anglisztika Intézet, Angol Nyelvészeti Tanszék

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• oktatás BA és MA szinten, nappali és levelező képzésben egyaránt, elsősorban az alábbi tantárgyak előadásainak és szemináriumainak megtartása: pragmatika, diskurzus-elemzés, dialektológia • tantárgyfelelősi feladatok ellátása • rendszeres publikációs tevékenység • részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon • oktatási programok fejlesztése • hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, PhD, ,

        angol szakos egyetemi diplomával igazolt felsőfokú angol nyelvtudás

        legalább 5 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó, vagy 5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység

        Adjunktusnak az nevezhető ki, aki • MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel és doktori fokozattal rendelkezik, • idegen nyelven is képes oktatásra, • megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is, • rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

        önállóan képes alkotó tevékenység végzésére, • legalább 5 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó, vagy 5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenységet (pl. ügyvéd, egészségügyi szociális vállalkozó) végzett.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyag, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói tudományos szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből áll. Továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát, s egy motivációs levelet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5854 , valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5854, valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.