Bárdudvarnok Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2015.08.01-2020.07.31)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása Bárdudvarnokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógus végzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezetői szakvizsga), vagy annak 5 éven belüli megszerzésére kötelezettséget vállaló nyilatkozat

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezetői szakvizsga),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az intézmény helyzetelemzésén alapuló, az intézmény vezetésére, fejlesztésére irányuló szakmai elképzelések bemutatása

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-82-577086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnok Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3413/2015/H , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnok Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd lakótelep 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3413/2015/H, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek meglétét a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője előzetesen megvizsgálja, és a pályázati feltételeknek megfelelő, minden dokumentumot csatolt pályázók anyagát a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás után Bárdudvarnok Képviselő-testületének ülésére beterjeszti, ahol a feladatellátásra szerződött Képviselő-testületek a pályázatokat elbírálják, és zárt ülésen hoznak döntést a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.