Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Anglisztika Intézet, Angol Nyelvészeti Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• oktatás – BA és MA szinten, nappali és levelező képzésben egyaránt, elsősorban az alábbi tantárgyak előadásainak és szemináriumainak tartása: bevezetés az angol nyelvészetbe, dialektológia, • tantárgyfelelősi feladatok ellátása, • hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése, • oktatási programok fejlesztése, • hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, • aktív részvétel az angol nyelvészeti kutatómunkában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,

        PhD, habilitáció, Nyelvismeret: angol felsőfok, legalább 8 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony.

        egyetemi docenssé továbbá az nevezhető ki, aki • oktató és tudományos, szakmai, illetőleg kiemelkedő művészeti, gyógyító tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére, • idegen nyelven is képes előadás tartására, • oktatói rendelkezik megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal,

        megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is, • rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

        felsőoktatási intézményben legalább nyolc év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állott. A nyolc évbe öt év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak

        tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok hitelesített fordítását, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5445 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5445, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

EHHB, Kari Tanács, Szenátus

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.