ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékére

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 , Izabella utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- magyar és angol nyelvű egyetemi oktatás (klinikai pszichológiához kapcsolódó gyakorlatok és előadások megtartása) - pszichológiai kutatások végzése - publikációs tevékenység (idegen nyelven, nemzetközi folyóiratokban is)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, - MA vagy azzal egyenértékű végzettség pszichológia tudományterületen és doktori (PhD) fokozat,

        - klinikai szakpszichológusi végzettség (vagy a végzettség megszerzése belátható időn belül)

        - megfelelés a felsőoktatási törvény adjunktusokra vonatkozó előírásainak (2011. évi CCIV törvény) és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,

        - aktív szakmai közéleti és ismeretterjesztő tevékenység

        - önálló alkotó tudományos tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékletként csatolni kell:- a pályázó szakmai önéletrajzát,

        - a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit,

        - a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, az eredeti okiratok bemutatása mellett,

        - megjelent publikációk bibliográfiai adatait,

        - külsős pályázó esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        - nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-461-2681 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar címére történő megküldésével (1064 Budapest, Izabella utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PPK/608 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar címére történő megküldésével (1064 Budapest, Izabella utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PPK/608, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.