Lepsény Nagyközség, Mezőszentgyörgy és Szabadhídvég Község Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdetjegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48.

Fejér megye, 8138 Szabadhídvég, Községház utca 1.

Ellátandó feladatok:

Vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, gondoskodik Lepsény Nagyközségi Önkormányzat, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata és Szabadhídvég Község Önkormányzata működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat. Gyakorolja a Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai tekintetében a munkáltatói jogokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdésében, valamint egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladat és hatáskörök ellátása a Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal, és annak Mezőszentgyörgyi Kirendeltsége valamint Szabadhídvég Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 22

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az Mötv.,az illetmény megállapítására és a juttatásokra "a közszolgálati tisztviselőkről” szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

        Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

        6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja azt is, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

        A képesítési feltételeket, a szakvizsga létét igazoló okiratok másolatát (az eredetit a meghallgatáson kell bemutatni).

        A munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelésekre, a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai program.

        Közigazgatási gyakorlat igazolása.

        Nyilatkozat, melyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        Nyilatkozat, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen történő megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/259-8030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2989/2014 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2989/2014, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata Polgármestere és Szabadhídvég Község Önkormányzata Polgármestere együttesen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lepsény Nagyközségi Önkormányzat hivatalos honlapja - 2014. december 15.

        Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának hivatalos honlapja - 2014. december 15.

        Szabadhídvég Községi Önkormányzatának hivatalos honlapja - 2014. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató lakást nem tud biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.