Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar Dékánja

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Kar Műszaki Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• alapvetően a gépelemek, gépszerkesztés, de igény szerint további gépészmérnöki tárgykörök tantárgyainak oktatása a gépészmérnöki BSc és a műszaki menedzser BSc alapképzésekben; • a tananyagok fejlesztése, koordinálása; • TDK munkát végző, és szakdolgozatot készítő hallgatók konzulensi feladatainak ellátása; • a gépelemek, gépszerkesztés szakterületek kutatás-fejlesztéseinek irányítása, vitele; • a hazai és a külföldi szakmai kapcsolatok ápolása. A pályázatnak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak rendelkeznie kell:

        okleveles gépészmérnöki végzettséggel (előnyt jelent a mérnök-tanári végzettség)

        felsőoktatási tapasztalattal és kutatási gyakorlattal az érintett tudományterületen,

        tudományos fokozattal, idegennyelv-tudással,

        kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel, továbbá tapasztalatokkal a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására,

        a pályázó legyen alkalmas az új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak gyakorlatainak megtartására, tananyagainak előkészítésére,

        rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell (2 példányban):

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását,

        szakmai tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját, publikációs jegyzékét.

        A pályázathoz mellékelni kell ( 2 példányban):

        szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzsettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        habilitált pályázónál a habilitációs oklevél másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

        a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-153, 94/504-339 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTK 28/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTK 28/2014., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyme.hu honlapon - 2014. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény" rendelkezései az irányadók, a végleges illetmény és a juttatások (pl. szombathelyi lakás) kialakítása közös megegyezés alapján történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.