Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar Dékánja

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Kar Műszaki Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• alapvetően az anyagismerettan és fémtechnológia, de igény szerint további gépészmérnöki tárgykörök tantárgyainak oktatása a gépészmérnöki BSc és a műszaki menedzser BSc alapképzésekben; • a tananyagok fejlesztése, koordinálása; • TDK munkát végző, és szakdolgozatot készítő hallgatók konzulensi feladatainak ellátása; • az anyagismerettani és fémtechnológiai kutatás-fejlesztések irányítása; • a hazai és a külföldi szakmai kapcsolatok ápolása. • A pályázatnak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak rendelkeznie kell:

        okleveles gépészmérnöki végzettséggel (előnyt jelent a mérnök-tanári végzettség)

        felsőoktatási tapasztalattal és kutatási gyakorlattal az érintett tudományterületen,

        tudományos fokozattal, idegennyelv-tudással,

        kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel, továbbá tapasztalatokkal a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására,

        a pályázó legyen alkalmas az új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak gyakorlatainak megtartására, tananyagainak előkészítésére,

        rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell (2 példányban):

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

        szakmai tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját, publikációs jegyzékét.

        A pályázathoz mellékelni kell ( 2 példányban):

        szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        habilitált pályázónál a habilitációs oklevél másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

        a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-153, 94/504-339 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTK 24/2014. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTK 24/2014., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyme.hu honlapon - 2014. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, a végleges illetmény és a juttatások (pl. szombathelyi lakás) kialakítása közös megegyezés alapján történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.