Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

műemlék felügyelő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 16. pontja alapján örökségvédelmi feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Elsőfokú hatósági és szakhatósági intézkedések, dokumentumok tervezetének elkészítése, helyszíni szemle kitűzése és megtartása, hatósági, vagy szakhatósági jogkörben eljárva szükség szerinti intézkedés, szervek, szakhatóságok, szakértők, szakreferensek megkeresése vélemény-nyilvánítás, adatszolgáltatás céljából, ügyfelek fogadása, tájékoztatása, konzultáció tartása, védetté nyilvánítási és megszüntetési ügyekben való közreműködés, a nyilvántartott, védett műemléki elemek megóvásának érdekében intézkedések megtétele, kapcsolattartás a működési területén a műemlék tulajdonosaival, önkormányzatokkal, társhatóságokkal, a műemlék kapcsán tervezési és kivitelezési munkát végzőkkel, civil szervezetekkel, szakmai kérdésekben a meghatározott szakmai irányító szervvel, jogszabály módosítás vagy jogszabály értelmezés ügyében a vezető számára javaslat megfogalmazása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Műemlék felügyelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) , valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, egyetemi szintű régész, jogász, közszolgálati szakképzettség,

        nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,

        az első fokú örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie. Az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be,

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        „B” kategóriás jogosítvány,

        ECDL,

        tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat,

        műemlékvédelmi szakmérnöki szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 88/550-507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/0010-37/201 , valamint a munkakör megnevezését: műemlék felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/0010-37/201, valamint a munkakör megnevezését: műemlék felügyelő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2015. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.