KÖZIGÁLLÁS – Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió tagállamaiban.

A GDPR alapvetése, hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. A KÖZIGÁLLÁS portálra történő regisztráció és az adatkezelés szabályozási hátterét eddig is magas szintű jogi szabályozás biztosította, a 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR szabályozás azonban kiemelt figyelmet biztosít az Ön jogainak biztosítására és az adatkezelő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy bemutassa a megváltozott szabályozási környezet Önt érintő rendelkezéseit, amely alapján dönteni tud az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról.

Adatvédelmi tájékoztató

A Belügyminisztérium (a továbbiakban BM) számára kiemelt fontosságú cél a KÖZIGÁLLÁS portál - pályázati, vagy toborzási adatbázisába regisztrált felhasználói (a továbbiakban: felhasználó) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A BM a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió tagállamaiban.

A KÖZIGÁLLÁS portálon történő regisztrálással Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásunkban foglaltakat. Amennyiben felhasználóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: kozigallas@bm.gov.hu. Felhasználóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. A BM vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról tájékoztatja a KÖZIGÁLLÁS portál felhasználóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

1. Az adatkezelő neve:

Belügyminisztérium (BM)

2. Az adatkezelő címe:

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

3. Elérhetőség:

Email: kozigallas@bm.gov.hu

4. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:

A Belügyminisztérium nyilvántartja és kezeli a pályázati eljárással, a kompetenciavizsgálattal, a toborzási adatbázissal kapcsolatos adatokat, amelynek célja a közszolgálati tisztviselői kiválasztási eljárás elősegítése. Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. §, 182. §, 4. melléklet, valamint a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007 (XII. 27.) Korm. rendelet.

6. A kezelt adatok köre:

A Kttv. 182. §-ának (1) bekezdése értelmében az adatnyilvántartás és -kezelés a pályázó

a) természetes személyazonosító adataira,

b) önéletrajzára, motivációs levelére,

c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira,

d) a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire,

e) kompetencia-vizsgálat eredményére,

f) a 4. számú mellékletben meghatározott adatokra

terjed ki.

A toborzási adatbázis - kötelezően kitöltendő - adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza. Az adatbázisban lehetőség van egyéb - opcionálisan kitöltendő - adatok megadására is. Amennyiben ezeket a mezőket is kitölti a felhasználó, az egyben az azok kezeléséhez való hozzájárulását is jelenti.

7. Adattovábbítás:

A BM által vezetett nyilvántartásból - jogszabályban meghatározott módon - a 4. pontban meghatározott célra a pályázatot kiíró közigazgatási szerv számára személyazonosításra alkalmas módon, statisztikai célra szintén csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat. A regisztrált közigazgatási szerv vezetője, vagy az általa erre feljogosított köztisztviselő a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmatlan módon nyilvántartott adataihoz hozzáférhet. Amennyiben a közigazgatási szerv a keresés során az álláshely betöltésére potenciálisan alkalmas személyt talál, annak adatbázisban nyilvántartott egyéb adatait - elektronikus úton - megkéri a Belügyminisztériumtól. A BM a toborzási adatbázisból kiválasztott személy nyilvántartott adatait - elektronikus úton - megküldi a közigazgatási szerv részére. A megküldött adatokat a közigazgatási szerv az általa lefolytatott kiválasztási eljárás céljából felhasználhatja.

8. Ki ismerheti meg az adatokat:

A BM által vezetett nyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni, illetve a BM hozzájárulásával abból adatokat átvenni:

a) a BM vezetője,

b) meghatározott körben a BM vezetője által feljogosított, BM-nél alkalmazásban álló személy,

c) a Belügyminisztériumot vezető miniszter és az általa meghatározott körben, az általa feljogosított kormánytisztviselő,

d) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,

e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,

f) munkaügyi per kapcsán az illetékes bíróság/törvényszék,

g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság/törvényszék,

h) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,

i) a regisztrált közigazgatási szerv vezetője, vagy az általa erre feljogosított közszolgálati tisztviselő a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmatlan módon nyilvántartott adataihoz hozzáférhet
Kormányrendeletben meghatározott módon a BM által vezetett nyilvántartásból - személy azonosítására alkalmas adatokat nem tartalmazó - adatszolgáltatás végezhető. A pályázatot kiíró közigazgatási szerv számára személy azonosítására alkalmas adatokat tartalmazó adatszolgáltatás végezhető

9. Az adatkezelés időtartama:

A pályázati adatbázisban nyilvántartott adatok tekintetében:

A pályázati eljárás lefolytatását követően - függetlenül annak eredményességétől - a BM a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatgyűjtés céljából tárolhatja. A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a BM a pályázati eljárás lezárását követően törli a nyilvántartásából, kivéve, ha a pályázó adatai további kezeléséhez hozzájárul, abból a célból, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba. Az elektronikus úton pályázó pályázata megküldésével egyidejűleg, vagy a pályázat lezárását követően hozzájárulhat adatainak a toborzási adatbázisban történő nyilvántartásához. Ebben az esetben a pályázati adatbázisban nyilvántartott adatai - ideértve a munka-alkalmassági teszt adatait is - a 4. számú mellékletében meghatározott adattartalommal továbbításra kerülnek a toborzási adatbázisba.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok közül kiemelendő a törléshez való jog. A pályázati adatbázisban nyilvántartott felhasználó adatait a BM törli a nyilvántartásból, amennyiben a pályázó az adatainak a törlését kéri, a pályázó által meghatározott adatok tekintetében, továbbá a pályázati eljárás lezárásakor, az egyéni azonosításra alkalmatlan adatok kivételével.

A toborzási adatbázisban nyilvántartott adatok tekintetében:

A toborzási adatbázisban a felhasználó által megadott adatokat a BM addig kezeli, ameddig azok kezeléséhez a felhasználó hozzájárul, adatait nem törli, illetve azt nem kéri. Amennyiben a felhasználó az adatbázisba legalább 1 éve nem lépett be, előzetes figyelmeztetést követően, adatai törlésre kerülnek. A toborzási adatbázisban nyilvántartott személy adatait a szolgáltató központ törli a nyilvántartásból, amennyiben a nyilvántartott személy az adatainak a törlését kéri, a nyilvántartott személy által meghatározott adatok tekintetében, továbbá, ha a nyilvántartott személy az adatbázisba legalább egy éve nem lépett be.

A pályázati és a toborzási adatbázisban szereplő személy adatainak törlését személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a BM-nál írásban kérheti. A toborzási adatbázisban nyilvántartott személy adatait közvetlenül (online úton) is törölheti.

10. Adatbiztonsági intézkedések:

A BM gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1. Tájékoztatáshoz való jog:

Ön az adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmére visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől saját személyes adatainak vonatkozásában arról, hogy:

- az adatkezelés folyamatban van-e,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen személyes adatokat,

- milyen jogalapon,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

- kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják,

- a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

A toborzási adatbázisban nyilvántartott személy adatait közvetlenül (online úton) is helyesbítheti, módosíthatja, kijavíthatja.

Ön a saját adatairól a nyilvántartásból másolatot kérhet. A további másolatokért a Belügyminisztérium Önköltségszámítási Szabályzata alapján adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül - amely indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható – teljesíti a kérelmező által megadott módon és elérhetőségen.

2. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog:

Ön az adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján legfeljebb egy hónapon belül helyesbíti, amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap.

A toborzási adatbázisban nyilvántartott személy adatait közvetlenül (online úton) is helyesbítheti, módosíthatja, kijavíthatja.

Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog:

Ön az adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, az adatkezelési tájékoztató 9. pontjában foglaltak szerint.

- Tájékozhatom, hogy Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (ide értve a profilalkotást is), ha az adatkezelés:közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához vagyaz Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

4. Korlátozáshoz való jog:

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését,

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat védendő magánérdekből,

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos érdekeivel szemben.

5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésre bocsátotta, ha:

- az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul,

- automatizált módon történik.

6. Jogorvoslathoz való jog:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ). Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Kttv. 4.sz. melléklet: A toborzási adatbázis adatköre

I.

- név

- születési hely, idő

- lakcím, telefonszám, email cím

II.

- szakmai tapasztalat

- munkáltató megnevezése, tevékenységi területe

- betöltött feladatkör/munkakör

- időtartam

III.

- iskolai végzettség

- képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)

- képzés időtartama, végzés időpontja

- idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)

- közigazgatási versenyvizsga megszerzésének időpontja, oklevél száma, eredménye

- informatikai ismeretek

IV.

- területek, amelyekről pályázat kiírása esetén hírlevélben értesülni szeretne.

Egyéb opcionális adatok

- Jogosítvány

Hozzájárulás az adatok kezeléséhez:

A pályázati adatbázisban és/vagy a toborzási adatbázisban az Ön adatait a BM az Ön hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli:

• hozzájárulását megtagadhatja, ez Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár

• a hozzájárulása bármikor visszavonható, ez Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár. A hozzájárulása visszavonását a BM-től írásban kérheti az kozigallas@bm.gov.hu e-mail címen.

Amennyiben a pályázati adatbázisban nyilvántartott - kötelezően megadandó - adataihoz való hozzájárulását vonja vissza, a pályázati eljárás további szakaszában nem vesz részt. Amennyiben - a fent leírtak ismeretében - a pályázati eljárásban és/vagy a toborzási adatbázisban részt kíván venni, az alábbi nyilatkozatot el kell fogadnia. Kérjük, olvassa el figyelmesen az adatvédelmi nyilatkozatot.

Adatvédelmi nyilatkozat:

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat a BM az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza és az álláspályázat kiírója felé továbbítsa.

A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához nem járulok hozzá. Tudomásom van arról, hogy e hozzájárulásom bármikor visszavonható, az adatkezelőtől a kozigallas@bm.gov.hu e-mail címre elküldött levélben, a 9. leírt pontban szereplő módon kérhetem a személyes adataimnak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. vagy zárolását. Az adatkezelő ennek a kérésnek köteles eleget tenni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adtabázisban nyilvántartott adataim kezeléséhez való hozzájárulásomat visszavonom, a pályázati eljárás további szakaszában nem veszek részt. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit elfogadom.