GY. I. K.

Hogyan tudom kiváltani a START kártyát?
Amennyiben nem rendelkezel START kártyával, úgy javasoljuk, hogy a START kártyát az ösztöndíjas jogviszony létesítését közvetlenül megel?z?en váltsdki. A START kártya kiváltásáról b?vebb tájékoztatást találhatsz ezen az oldalon.

Pályázhatok-e akkor, amennyiben az ösztöndíjas foglalkoztatást megel?z?en már álltam foglalkoztatási jogviszonyban?
Sajnos, a jelenlegi ösztöndíjas foglalkoztatási program keretén belül történ? foglalkoztatásnak feltétele, hogy az ösztöndíjas nem állt megel?z?en semmilyen foglalkoztatási jogviszonyban. Ez alól egyedül a nappali tagozatos hallgatók nyári munkája a kivétel (lásd lejjebb).
 
Pályázhatok-e amennyiben a 30. életévemet 2009. októberben vagy az ösztöndíjas foglalkoztatás időtartama alatt töltöm be?
Igen, a pályázás feltétele a 2009. október 1-jét megelőző be nem töltött 30. életév.

Szeretnék pályázni a meghirdetett ösztöndíjas foglalkoztatásra. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzős hallgatója vagyok. A diploma megszerzésének várható időpontja 2008. június 9. Érdeklődnék, hogy kizáró ok-e, ha az egyetemi éveim alatt, 2002-ben 5 hónapig 4 órás munkaviszonyban álltam? Vagy a pályázati feltételek között szereplő kitétel, miszerint a pályázó ne álljon a jogviszony létesítését megelőzően munkaviszonyban, az a diploma megszerzése utáni időszakra vonatkozik csak?
A 2004. évi CXXIII. törvény 3. § (2) és (3) bekezdése határozza meg, hogy ki jogosult START kártya kiváltására. E szerint: (2) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti START-kártya kiváltására az jogosult, aki a) a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettség esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, és b)tanulmányait befejezte vagy megszakította, és c) a tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. (3) A (2) bekezdés c) pontjában a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt. A fentiekre tekintettel, amennyiben az egyetemi évei alatt, a hallgatói jogviszonya fennállása mellett dolgozott 5 hónapig, akkor ezt az időszakot nem kell figyelembe venni a "foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítése" szempontjából, tehát jogosult lehet a START kártya kiváltására és pályázhat az ösztöndíjas foglalkoztatásra.

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy pályázhat-e olyan személy az ösztöndíjra, aki: - 22 éves - 2008. június hónapban szerezte a diplomát - egy éve rendelkezik Start kártyával - jelenleg ugyanilyen ösztöndíjas program keretében dolgozik egy önkormányzatnál (a szerz?dés 2009. augusztus hónapban jár le).
Az ösztöndíjas pályázattal kapcsolatos kérdésére tájékoztatom, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatásra vonatkozó 2004. évi CXXIII. törvény 9. § (2) bekezdése alapján ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a fels?fokú végzettség megszerzését követ?en csak egy alkalommal létesíthet?. Tekintettel arra, hogy Önt az önkormányzat már ösztöndíjasként foglalkoztatja, újabb ilyen programban nem vehet részt.

A pályakezdő fiatalok ösztöndíjas foglalkoztatási pályázatával kapcsolatban érdekl?dnék, hogy próbaidős, illetve 6 órás munkaviszony után is van-e lehetőség az ösztöndíjas foglalkoztatásra (a többi feltétel rendben van).
Az ösztöndíjas foglalkoztatásra vonatkozó pályázattal kapcsolatos kérdésére tájékoztatjuk, hogy sajnos a pályázaton már nem vehet részt, mert a diploma kiállítását követően Ön már munkaviszonyban állt (ebből a szempontból nem releváns, hogy próbaidőt kötöttek ki, illetve 6 órában foglalkoztatják).

Abban az esetben ha elnyerem valamelyik pályázati helyet, és az ösztöndíjas foglalkoztatás után, mint köztisztvisel? helyezkedek el,az ösztöndíjasként eltöltött 1 év beleszámít-e a közszolgálatban eltöltött jogviszony id?tartamába? Tehát amikor engem kineveznek köztisztvisel?nek, már 1 év közszolgálatban eltöltött id?t jóváírnak-e számomra, beleszámítanak-e a közszolgálati id?mbe?
Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött id? a köztisztvisel?k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 72. § (1) bekezdése alapján beszámit a közszolgálati jogviszony id?tartamába (közalkalmazottként történ? elhelyezkedése esetén hasonló szabályok érvényesülnek

Az ösztöndíjas foglalkoztatásra szeretnék jelentkezni. A problémám az, hogy a határid? június 30-án van, és én a diplomámat június 29-én veszem át, így nem tudnám határid?re elküldeni a jelentkezésemet. Lenne erre valamilyen megoldás? Pályázhatok-e az Önök által meghirdetett pályázatra úgy,hogy csak 2007 július 6-án államvizsgázom és szerzem meg a diplomám ill. nyelvvizsgám.
Az ösztöndíjas foglalkoztatás feltétele a diploma bemutatása legkés?bb a jogviszony létesítésekor 2008. augusztus.

Az ösztöndíjas foglalkoztatással kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy jelentkezhetek-e abban az esetben, ha 2005 tavaszán végeztem f?iskolán, jelenleg egyetemre járok nappali tagozaton és várhatóan idén júliusban (a jelentkezési határid?t követ?en) fejezem be tanulmányaimat.
Ha a 2005. évben szerzett f?iskolai végzettsége után közvetlenül folytatta a tanulmányait nappali tagozaton egyetemen, akkor a pályázaton részt vehet. A diploma kiállításának id?pontjaként ebben az esetben az egyetemi diploma keltét vesszük figyelembe. További feltétel, hogy a diploma megszerzése után els? ízben létesítsen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

Kinek kell a START-kártyát igényelni?

Pftv. módosított 3. §-ának (2) bekezdése szerint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti START-kártya kiváltására az jogosult, aki
  • a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be,
  • tanulmányait befejezte vagy megszakította,
  • első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
A tanulmányait megszakító vagy befejező fiatal a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően, vagy legkésőbb a jogviszony létesítésének a napján kell, hogy kiváltsa a START-kártyát. Ha a jogviszony kezdetének napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, az igénylés benyújtásának végső határideje a jogviszony kezdetének napját követő első munkanap. Az előzőekből következően nem lehet ide érteni azokat a fiatalokat, akik ugyan a törvény módosításának hatálybalépése után, de az első jogviszony létrejöttét követően váltanák ki a START-kártyát. Lényeges e tekintetben tehát a sorrend, előbb kiváltani a START-kártyát és csak utána megkötni a munkaszerződést.
A foglalkoztatásra, vagy ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről szóló okirat - munkaszerződés, kinevezési okmány - kelte és a jogviszony létrejöttének napja elválhat egymástól. A jogviszony kezdete időpontjának az adóhatóság - a vonatkozó jogszabályokra tekintettel - a munkába lépés napját tekinti.

Tanulmányait levelező tagozaton folytató fiatal Start-kártyára jogosultsága:
A pályakezdő fiatal döntésén múlik, hogy a kártyát mikor váltja ki, egy korlátja van ennek, mégpedig az, hogy START-kártya kiváltására csak egy alkalommal van lehetőség. Nincs tehát akadálya annak, hogy a fiatal a középfokú tanulmányok befejezését követően kiváltsa a START-kártyát, ezt követően a kártya érvényességi idején belül felsőfokú tanulmányait megkezdje. A felsőfokú tanulmányok befejezését követően azonban már nem lesz jogosult új START-kártyára.